1956 Chevrolet, Temecula vineyard (USA)

1956 Chevrolet, Temecula vineyard (USA).

1956 Chevrolet, Temecula vineyard (USA).